Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 9 класу  ОНЛАЙН

Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Г. Ярошенко. — К., 2017. — 224 с.
За цим підручником ви завершите вивчення королеви природничих наук — хімії — в основній школі. Набуті вами основи хімічних знань стануть у пригоді в повсякденному житті, для загальнокультурної підготовки та подальшого особистісного розвитку кожного з вас.
Навчальний матеріал підручника охоплює повторення основних питань курсу хімії 8 класу й три нові теми.
Перші дві теми стосуються винятково важливих хімічних понять про розчини та хімічні реакції. Третя тема ознайомить вас із найважливішими органічними сполуками. Це має неабияке значення, адже в повсякденному житті органічні речовини вам трапляються частіше, ніж неорганічні, оскільки їх значно більше, вони є компонентами їжі й відіграють важливу біологічну роль.


Щоб хімія в 9 класі була для вас зрозумілою й доступною, підручник структу-ровано таким чином: текст параграфа — сторінка природодослідника — сторінка ерудита — стисло про основне — знаємо, розуміємо — застосовуємо.
Тексту параграфа передує анонс «Вивчення параграфа допоможе вам…». З нього ви дізнаватиметесь, який внесок у скарбничку вашої предметної компетентності з хімії робить кожний параграф, за умови, що ви будете працювати систематично й наполегливо. Текст поділено на логічно завершені порції нового матеріалу, які мають підзаголовки. Зроблено це для того, щоб сприяти вашій самостійній роботі з підручником. Рубрика «Хімія — це життя: сторінка природодослідника» містить завдання, виконуючи які, ви будете розвивати дослідницькі вміння, експериментальним шляхом здобувати й закріплювати нові знання. У рубриці «Стисло про основне» кількома реченнями узагальнено основний зміст параграфа. «Інформаційна сторінка» містить додаткові відомості про видатних учених-хіміків. «Сторінка ерудита» — це слушна нагода розширити й поглибити світогляд додатковими відомостями про речовини та явища. У рубриці «Знаємо, розуміємо» вміщено запитання, складені з дотриманням державних вимог до очікуваних результатів навчальної діяльності. У рубриці «Застосовуємо» запропоновано завдання для письмового виконання, що потребують практичного використання набутих знань у змінених чи нових умовах та обов’язково — творчого підходу. Успішному навчанню сприятимуть навички групової навчальної діяльності, які ви вдосконалюватимете на уроках. Для цього до тексту параграфів включено рубрику «Попрацюйте групами».
Ви завжди зможете самостійно здобути знання, скориставшись додатковими джерелами інформації, на які вас зорієнтує рубрика «Працюємо з медійними джерелами». А якщо ви матимете бажання самостійно продовжувати вивчати хімію в позаурочний час і виявляти свою творчість, скористайтеся поданою в підручнику тематикою навчальних проектів.
Наприкінці підручника вміщено «Словник основних хімічних термінів і понять», «Предметний покажчик», «Іменний покажчик» і «Відповіді до розрахункових задач».
Зміст
ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ
§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук …7
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини …11
§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук …15
Тема 1. РОЗЧИНИ
§ 4. Істинні та колоїдні розчини …22
§ 5. Поняття про дисперсні системи …29
§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин …34
§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа …41
§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів …45
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти …50
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах …56
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину …62
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій …68
§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. їхні йонно-молекулярні рівняння …73
§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині …77
§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах …82
§ 16. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач …84
§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини» …87
Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції …92
§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення 97
§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів …102
§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції …107
§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників …113
§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3 …120
§ 24. Оборотні й необоротні реакції …122
§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції» …125
Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними) …129
§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану …134
§ 28. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів …139
§ 29. Горіння вуглеводнів …143
§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями …146
§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену …151
§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів …157
§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу …162
§ 34. Етанова (оцтова) кислота …167
§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти …171
§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири …172
§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза …178
§ 38. Крохмаль, целюлоза — природні полімери …183
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків …188
§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів.
Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах …192
§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів …194
§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки» …198
Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ
§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу …200
§ 44. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства …206
§ 45. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки …212
Післямова …216
Словник основних хімічних термінів і понять …217
Іменний покажчик …219
Предметний покажчик …220
Відповіді до розрахункових задач …222
Додаток …223

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×