Гриньова М. В. Хімія : Довідник для абітурієнтів та школярів ОНЛАЙН

Гриньова М. В. та ін. Хімія : Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник. — К., 2009. — 464 с.
У навчально-методичному посібнику-довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Кожен розділ посібника супроводжується тестовими завданнями, задачами, вправами для самоконтролю.
Узагальнено зразки розв’язків розрахункових задач відповідно до шкільного курсу хімії, а також підвищеного рівня складності.
Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поповнити свої знання з хімії.
Зміст
Шановні старшокласники та абітурієнти!………………………………………….3
Частина перша. ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ…………………………………………………6
Предмет і завдання хімії ……………………………………………………..6
Хімія і суспільний прогрес ……………………………………………………6
Роль хімії в охороні навколишнього середовища …………………………………..7
Атомно-молекулярне вчення……………………………………………………..8
Атоми, молекули……………………………………………………………..9
Хімічний елемент ………………………………………………………….10
Речовина, властивості речовин. Фізичні та хімічні перетворення …………………13
Прості та складні речовини…………………………………………………..16
Відносна атомна та відносна молекулярна маса…………………………………..20
Валентність………………………………………………………………..22
Розрахунки за хімічними формулами ……………………………………………24
Кількість речовини. Моль. Стала Авогадро. Молярна маса…………………………27
Визначення хімічної формули………………………………………………….З0
Закон Авогадро. Молярний об’єм……………………………………………….31
Відносна густина газу………………………………………………………33
Хімічні рівняння……………………………………………………………34
Складання хімічних рівнянь ………………………………………………….35
Класифікація хімічний реакцій ………………………………………………39
Розрахунки мас елементів і продуктів реакції за хімічним рівнянням ……………..39
Відношення об’ємів газів за перебігу хімічних реакцій …………………………41
Тестові завдання…………………………………………………………..43
БУДОВА АТОМА. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК………………………………………………50
Будова атома ……………………………………………………………..50
Історичний розвиток теорії будови атома………………………………………50
Будова електронної оболонки атома …………………………………………..52
Квантові числа ……………………………………………………………53
Складання електронно-конфігураційних формул та електронно-графічні зображення атомів….59
Завдання для самоконтролю…………………………………………………..60
Тестові завдання…………………………………………………………..61
Хімічний зв’язок ………………………………………………………….62
Властивості ковалентного зв’язку ……………………………………………63
Напрямленість ковалентного зв’язку…………………………………………..65
Теорія гібридизації………………………………………………………..66
др-Гібридизація……………………………………………………………66
зр2-Гібридизація ………………………………………………………….67
зр3-Гібридизація …………………………………………………………68
Типи ковалентних молекул…………………………………………………..68
Валентні можливості елементів ………………………………………………69
Йонний зв’язок…………………………………………………………….70
Водневий зв’язок ………………………………………………………….72
Металічний зв’язок…………………………………………………………74
Міжмолекулярна взаємодія……………………………………………………75
Завдання для самоконтролю…………………………………………………..76
Тестові завдання…………………………………………………………..77
Ступінь (стан) окиснення елементів…………………………………………..79
Окисно-відновні реакції ……………………………………………………80
Ряд електрохімічних потенціалів металів …………………………………….82
Електроліз………………………………………………………………..84
Завдання для самоконтролю…………………………………………………..85
Тестові завдання………………………………………………………….86
ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА………..88
Історія відкриття періодичного закону ……………………………………….88
Періодичний закон Д.І. Менделеева на основі теорії будови атома……………….91
Періодичність зміни хімічних і фізичних властивостей елементів………………..93
Завдання для самоконтролю………………………………………………….94
Тестові завдання………………………………………………………….95
Задані………………………………………………………………….97
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ …………………………………..99
Хімічні процеси. Енергетика хімічних реакцій………………………………..99
Швидкість хімічних реакцій ……………………………………………….101
Хімічна рівновага………………………………………………………..105
Тестові завдання…………………………………………………………108
Задані………………………………………………………………….108
РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ …………………………………110
Розчини. Розчинення речовин……………………………………………….110
Концентрація розчинів …………………………………………………..111
Розчини електролітів……………………………………………………..113
Тестові завдання…………………………………………………………115
Задані………………………………………………………………….115
ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ……………………………………..117
Оксиди …………………………………………………………………117
Основи …………………………………………………………………121
Кислоти ………………………………………………………………..123
Солі…………………………………………………………………..125
Гідроліз солей…………………………………………………………..128
Солеподібні бінарні сполуки. Металіди (інтерметаліди)………………………..130
Завдання для самоконтролю…………………………………………………132
Тестові завдання…………………………………………………………135
ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ ………………………………………………………..137
Гідроген………………………………………………………………..137
Галогени ……………………………………………………………….141
Флуор …………………………………………………………………141
Хлор …………………………………………………………………..142
Бром……………………………………………………………………144
Йод…………………………………………………………………….145
Астат………………………………………………………………….147
Тестові завдання………………………………………………………..147
Задані…………………………………………………………………148
ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ ……………………………………………………….151
Оксиген та його сполуки ………………………………………………….151
Озон …………………………………………………………………..153
Сульфур та його сполуки…………………………………………………..154
Сірководень, сульфіди ……………………………………………………155
Сульфур(ГУ) оксид………………………………………………………..156
Сульфур(УІ) оксид. Сульфатна кислота. Сульфати………………………………157
Завдання для самоконтролю………………………………………………..160
Тестові завдання………………………………………………………..161
ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ……………………………………………………….163
Нітроген та його сполуки …………………………………………………163
Амоніак ………………………………………………………………..165
Оксиди Нітрогену ……………………………………………………….167
Нітратна кислота. Солі нітратної кислоти …………………………………..169
Фосфор та його сполуки …………………………………………………..172
Завдання для самоконтролю…………………………………………………177
Тестові завдання…………………………………………………………178
Задані…………………………………………………………………178
ПІДГРУПА КАРБОНУ………………………………………………………..180
Карбон. Алотропні модифікації …………………………………………..180
Силіцій ……………………………………………………………….185
Тестові завдання………………………………………………………..188
Задачі…………………………………………………………………189
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ …………………………………………….192
Особливості будови атомів металів………………………………………….192
Внутрішня будова металів …………………………………………………192
Класифікація металів…………………………………………………….194
Фізичні властивості металів………………………………………………195
Хімічні властивості металів………………………………………………197
Добування металів із руд ………………………………………………..201
Сплави ………………………………………………………………..203
Завдання для самоконтролю………………………………………………..204
Тестові завдання………………………………………………………..205
Задані…………………………………………………………………205
МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП………………………………………………….207
Елементи головної підгрупи І групи (луяші метали) ………………………….207
Загальна характеристика елементів головної підгрупи І групи………………….207
Елементи головної підгрупи II групи (лужноземельні метали)…………………..213
Загальна характеристика елементів головної підгрупи II групи ………………..213
Твердість води та способи її усунення……………………………………..218
Елементи головної підгрупи III групи ……………………………………..219
Загальна характеристика елементів головної підгрупи III групи………………..219
Германій, Станум, Плюмбум як представники елементів-металів
головної підірупи IV групи………………………………………………224
Загальна характеристика елементів-металів головної підгрупи IV групи …………224
Завдання для самоконтролю………………………………………………..226
Тестові завдання………………………………………………………..227
Задані…………………………………………………………………229
МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП …………………………………………………230
Родина Феруму ………………………………………………………….230
Ферум та його сполуки……………………………………………………231
Сполуки Кобальту й Ніколу………………………………………………..236
Доменний процес виробництва чавуну ……………………………………….237
Виробництво сталі……………………………………………………….241
Завдання для самоконтролю………………………………………………..244
Тестові завдання………………………………………………………..245
Задані…………………………………………………………………245
Частина друга. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ………………………………………..248
Предмет органічної хімії ………………………………………………..248
Класифікація органічних сполук …………………………………………..250
Номенклатура органічних сполук……………………………………………252
Класифікація органічних реакцій…………………………………………..255
Типи розриву хімічного зв’язку……………………………………………257
Ізомерія органічних сполук……………………………………………….258
Будова і валентні стани атома Карбону …………………………………….260
Природа хімічних зв’язків………………………………………………..262
Сучасні уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі……………………….264
Індукційний ефект ………………………………………………………264
Меаомерний ефект (ефект спряження)………………………………………..266
Завдання для самоконтролю……………………………………………….269
Тестові завдання………………………………………………………..270
ВУГЛЕВОДНІ …………………………………………………………….271
Насичені вуглеводні……………………………………………………..271
Насичені ациклічні вуглеводнів …………………………………………..271
Насичені аліциклічні вуглеводні (циклоалкани) ……………………………..275
Ненасичені вуглеводні …………………………………………………..277
Етиленові вуглеводні (алкени) ……………………………………………277
Діенові вуглеводні (алкадієни) ………………………………………….281
Ацетиленові вуглеводні (алкіни)…………………………………………..285
Ароматичні вуглеводні (арени)……………………………………………289
Природні джерела вуглеводнів …………………………………………..298
Завдання для самоконтролю………………………………………………300
Тестові завдання……………………………………………………….302
Задані………………………………………………………………..303
ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ…………………………………………306
Спирти………………………………………………………………..306
Етери…………………………………………………………………313
Феноли………………………………………………………………..313
Завдання для самоконтролю………………………………………………317
Тестові завдання………………………………………………………319
Задані……………………………………………………………..321
Альдегіди і кетони ……………………………………………………322
Альдегіди…………………………………………………………….322
Кетони …………………………………………………………….326
Завдання для самоконтролю…………………………………………….327
Тестові завдання…………………………………………………….328
Задані………………………………………………………………329
Карбонові кислоти…………………………………………………….330
Естери………………………………………………………………336
Жири ………………………………………………………………..338
Завдання для самоконтролю ……………………………………………..340
Тестові завдання………………………………………………………342
Задані……………………………………………………………….343
Вуглеводи …………………………………………………………..344
Глюкоза ……………………………………………………………..347
Фруктоза …………………………………………………………..349
Сахароза …………………………………………………………….349
Крохмаль …………………………………………………………….360
Целюлоза …………………………………………………………….362
Завдання для самоконтролю………………………………………………364
Тестові завдання……………………………………………………..366
Задачі……………………………………………………………….366
НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ………………………………………367
Нітросполуки………………………………………………………….367
Аміни………………………………………………………………..370
Амінокислоти …………………………………………………………366
Білки ……………………………………………………………….368
Нуклеїнові кислоти …………………………………………………..370
Завдання для самоконтролю………………………………………………373
Тестові завдання……………………………………………………..377
Задачі……………………………………………………………….378
ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ……………………………380
Основні позначення фізичних величин та формули для їх визначення……………380
Обчислення за хімічною формулою ………………………………………..380
Задачі на приготування розчинів …………………………………………387
Задачі на розрахунки за законом об’ємних відношень газів …………………..392
Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції маси, об’єму та кількості речовини…………………..398
Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції надлишку однієї з реагуючих речовин …………………………………………………………………..401
Задачі на обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішки ………………….406
Задачі на обчислення виходу продукту від теоретично можливого………………409
Розрахункові задачі за термохімічними рівняннями реакцій …………………414
Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції між розчином солі та металом….416
Задачі на обчислення еквівалента елемента за формулою та еквівалента речовини за рівнянням хімічної реакції ……………………421
Задачі на виведення молекулярної формули речовини…………………………423
Задачі на обчислення швидкості хімічної реакції. Хімічна рівновага ………….429
Відповіді на тестові завдання ……………………………………………449
Відповіді до задач ……………………………………………………..451
Предметний покажчик …………………………………………………….453

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×